ประวัติและการศึกษา

ประวัติข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
พ.ต.อ.ดร.กันตพงษ์   นิลขำ

ตำแหน่งปัจจุบัน ผกก.สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา บช.ภ.1
วันเกิด 23 เม.ย. 2508
อายุ 53 ปี
ปีเกษียณ พ.ศ.2568
อายุราชการ 31 ปี
วันบรรจุ  1 ก.พ. 2531
วันดำรงตำแหน่งปัจจุบัน 5 ก.พ. 2557
วันดำรงตำแหน่งก่อนหน้า  1 พ.ย.2548
วันรับยศปัจจุบัน 5 เมย.2555
วันรับยศก่อนหน้า 1 ต.ค.2543
เลขบัตรประชาชน 3100200085925
ดำรงตำแหน่งระดับนี้ครั้งแรก 5 เมย.2555

คุณวุฒิ

  • โรงเรียนเตรียมทหาร ( นตท.25)
  • ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาตร์ (รร.นรต.41)
  • ปริญญาโท  MPA ( MIS) , KENTUCKY STATE UNIVERSITY , USA.
  • หลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 65
  • ปริญญาเอก  DORTER OF PUBLIC ADMINISTRATION , PHILIPINES
ตั้งแต่ วันเดือนปี ตำแหน่งสังกัด
1 ก.พ.2531 ผบ.มว.ตชด.ที่ 23
16 พ.ค.2533 ผู้ช่วยนายเวร ผบก.ป.
1 ก.พ.2534 รอง สว.งาน4 (นผ.) ฝอ.ป.บช.ก.
16 มี.ค.2536 นว.ผบก.ปส.1 บช.ปส.
1 ก.พ.2538 สว.งาน2 กก.2 บก.ปส.1 บช.ปส.
16 มิ.ย.2541 สว.ผ.2 กก.1 บก.ทท.บช.ก.
16 มี.ค.2543 สว.ผ.6 กก.1 บก.ทท.บช.ก.
7 มี.ค.2546 สว.งาน4 กก.นผ.บก.อก.บช.ปส.
1 มิ.ย.2547 สว.งาน5 กก.นผ.บก.อก.บช.ปส.
30 มิ.ย.2548 สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ปส.
1 พ.ย.2548 รองผกก.3 บก.ปส.2 บช.ปส.
1 ธ.ค.2551 รองผกก.กดส.ศสส.บช.ภ.1
รองผกก.สส.2 บก.สส.บช.ภ.1
10 ก.พ.2554 รองผกก.ฝอ.9 บก.อก.บช.ภ.6
5 เมย. 2555 ผกก.สส.ภ.จว.ตาก บช.ภ.6
5 ก.พ.2557 ผกก.สภ.หนองปลิง ภ.จว.นครสวรรค์ บช.ภ.6
1 ก.พ. 2558 ผกก.สภ.บางบาล ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา บช.ภ.1

บิดาขื่อ พลโทภุชงค์  นิลขำ ปััจจุบันถึงแก่กรรม เกิดเมื่อ 29 กรกฎาคม ประวัติการทำงาน (ทีข้าพเจ้าจำความได้) ถึงแก่กรรมที่จังหวัดเชียงราย ด้วยโรคหัวใจ

มารดาชื่อ

พี่น้องชื่อ